1. Dokumenta mērķis un piemērojamība 

Privātuma politika 

1.1. Dokumenta mērķis ir sniegt informāciju fiziskajai personai (datu subjektam) par kārtību, kādā sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA «Playoff» apstrādā personas datus. 

1.2. Privātuma politiku piemēro attiecībā uz: 

1.2.1. Klientiem (tajā skaitā arī bijušajiem Klientiem) un to pārstāvjiem, sadarbības partneriem un to pārstāvjiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu saņem vai nodod sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SIA «Playoff» jebkādu informāciju; 

1.2.3. SIA «Playoff» uzturēto interneta resursu un mobilo lietotņu lietotājiem. 

1.3. Privātuma politiku piemēro personas datu apstrādei neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē personas dati ir iesniegti: SIA «Playoff» uzturētajos interneta resursos, mobilajās lietotnēs, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski. 

2. Saīsinājumi un termini 

2.1. Termini, kas nav definēti šajā dokumentā, tiek lietoti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, citiem fizisko personu datu aizsardzības jomu un uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

3. Vispārīgie noteikumi 

3.1. SIA «Playoff» uzskata personas datu aizsardzību par ļoti nozīmīgu un rūpējas par to, lai personas dati tiek apkopoti un apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 

3.2. SIA «Playoff» apzinās personas tiesību uz privātumu svarīgumu un ir ieviesis tehniskus un juridiskus pasākumus, lai kontrolētu un aizsargātu personas datus atbilstoši pieejamajām tehnoloģiskajām, finansiālajām un organizatoriskajām iespējām. SIA «Playoff» ir izvērtējis un noteicis atbilstošus fiziskos, tehniskos, loģiskos un organizatoriskos pasākumus drošības risku samazināšanai un aizsardzībai, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu. 

3.3. Personas datu pārzinis ir SIA «Playoff» vienotais reģ. Nr. 50203072151, juridiskā adrese Kauguru iela 6, Rīga, LV-1046. 

3.4. SIA «Playoff» sīkdatņu politika ir pieejama mājaslapā: www.playoff.lv 

4. Personas datu apstrādes nolūki 

4.1. SIA «Playoff» apstrādā Klienta personas datus šādiem nolūkiem:
4.1.1. Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai:
4.1.1.1. Klienta attiecību vadīšanai, nodrošinot līgumu noslēgšanu un izpildi;
4.1.1.2. pakalpojumu darbības nodrošināšanai, incidentu novēršanai un tehniskā atbalsta sniegšanai; 4.1.1.3. norēķinu administrēšanai, tajā skaitā parādu atgūšanai un piedziņai; 

4.1.1.4. SIA «Playoff» uzturēto interneta resursu uzturēšanai un darbības uzlabošanai; 

Kristofers Ritovs SIA «Playoff»​ valdes loceklis 2020. gada 6. septembrī 

Apstiprināts: 

4.1.2. iekšējo procesu veidošanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā; 

4.1.3. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā; 

4.1.4. Pakalpojumu attīstības nodrošināšanai:

4.1.4.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem; 

4.1.4.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai. 

5. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati 

5.1. SIA «Playoff» apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem: 

5.11. līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi; 

5.1.2. normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA «Playoff» saistošu ārējā normatīvajā aktā noteiktu pienākumu; 

5.1.3. likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no SIA «Playoff» un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai no likuma izrietošas SIA «Playoff» leģitīmās (likumīgās) intereses; 

5.1.4. datu subjekta piekrišanu. 

5.2. SIA «Playoff» likumīgās (leģitīmās) intereses ir: 

5.2.1. veikt komercdarbību; 

5.2.2. sniegt interneta vides pakalpojumus; 

5.2.4. pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas; 

5.2.5. nodrošināt līgumsaistību izpildi; 

5.2.6. izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus; 

5.2.7. nosūtīt ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem 

5.2.8. nodrošināt elektronisko sakaru tīklu uzturēšanu un attīstību; 

5.2.9. uzraudzīt pakalpojumu darbību, lai konstatētu tehniskas problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu; 

5.2.10. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un institūcijās, kā arī tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai. 

5.3. Klients piekrišanu personas datu apstrādei var dot SIA «Playoff» pakalpojumu pieteikšanas formās, uzturētajos interneta resursos, kā arī piekrītot dalībai SIA «Playoff» klientu pasākumos. 

5.4. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. 

5.5. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. 

5.6. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem vai kura ir jāturpina veikt saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. 

6. Klientu datu nodošana 

6.1. Klienta personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad datu nodošana ir nepieciešama sniegtā pakalpojuma izpildes nodrošināšanai (neatkarīgi no tā, vai pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz līgumu vai normatīvo aktu), SIA «Playoff» leģitīmo interešu nodrošināšanai, pastāv juridisks 

pamats personas datu nodošanai, to paredz ārējie normatīvie akti vai ir saņemta Klienta skaidra un nepārprotama piekrišana. 

6.2. SIA «Playoff», lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu izpildi, var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus (sadarbības partneri, kas sniedz pakalpojumus SIA «Playoff»). Šādos gadījumos SIA «Playoff» veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar SIA «Playoff» norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu. 

6.3. SIA «Playoff» nenodod vai nepadara pieejamus Klientu personas datus saņēmējiem no trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijas var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. 

7. Personas datu glabāšanas ilgums 

7.1. Klienta dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Klients izmanto SIA «Playoff» pakalpojumus vai kamēr Klients neatsauc savu piekrišanu, ja Klienta personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu SIA «Playoff» likumīgās intereses. 

7.2. Pēc dokumentu vai informācijas glabāšanas termiņā beigām Klienta dati tiek dzēsti, padarīti nepieejami (arhivēšana) vai neidentificējami, lai tos vairs nevar identificēt ar konkrētu Klientu. 

8. Komerciāli paziņojumi 

8.1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA «Playoff» pakalpojumiem un citiem ar tiešu pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu apziņošana) SIA «Playoff» veic saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai pamatojoties uz Klienta piekrišanu. 

8.2. Klients piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot SIA «Playoff» pakalpojumu pieteikšanas formās un SIA «Playoff» uzturētajos interneta resursos. 

8.3. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). 

8.4. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, autentificējoties portālā vai rakstveidā.

8.5. SIA «Playoff» pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts saņemtais Klienta pieprasījums par atteikšanos. 

8.6. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru), Klients piekrīt, ka SIA «Playoff» var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu. 

9. Klienta tiesības 

9.1. Klients ir tiesīgs pieprasīt apstiprinājumu no SIA «Playoff», vai SIA «Playoff» apstrādā Klienta personas datus un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem vai pieprasīt izsniegt informāciju par šādiem personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav iespējama. 

9.2. Gadījumā, ja Klients uzskata, ka SIA «Playoff» rīcībā esošā informācija par Klientu ir nepareiza vai nepilnīga, Klients ir tiesīgs lūgt to izlabot, kā arī iesniegt pareizus datus, kas ir nepieciešami pakalpojuma sniegšanai. SIA «Playoff» nepieciešamības gadījumā ir tiesības pieprasīt dokumentu, kas pierāda izmaiņas Klienta personas datos, un Klientam ir jāiesniedz šāds dokuments. 

9.3. Klients ir tiesīgs iebilst pret tādu personas datu apstrādi, kuru SIA «Playoff» apstrādā, pamatojoties uz SIA «Playoff» leģitīmajām interesēm. Tomēr SIA «Playoff» turpinās apstrādāt Klienta personas datus pat tad, ja Klients būs iebildis pret šādu apstrādi, ja SIA «Playoff» ir tiesiskais pamats minēto datu apstrādei. 

9.4. Klients ir tiesīgs prasīt SIA «Playoff» dzēst Klienta personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad Klienta personas datu glabāšana ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai. Realizējot Klienta tiesības uz personas datu dzēšanu, SIA «Playoff» veiks tikai tādas darbības un tādā apjomā, ciktāl tas ir pieļaujams saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai SIA «Playoff» leģitīmajām interesēm, un cik tālu tas būs tehniski iespējams. 

9.5. Klients ir tiesīgs saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Klients ir iesniedzis SIA «Playoff», pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī, ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. 

9.6. Lai īstenotu Klienta tiesības, Klientam ir jāiesniedz rakstveida iesniegums SIA «Playoff». Gadījumā, ja Klients nav apmierināts ar saņemto atbildi, Klientam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, ja Klients uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. 

10. Kontaktinformācija 

10.1. Klients var sazināties ar SIA «Playoff» saistībā ar jautājumiem par personas datu apstrādi elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pasta adresi info@playoff.lv. 

10.2. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA «Playoff» pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

11. Privātuma politikas spēkā esamība un grozījumi 

11.1. Privātuma politika ir pieejama SIA «Playoff» mājaslapā internetā www.playoff.lv. 

11.2. SIA «Playoff» ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus Privātuma politikā. Grozījumi stājas spēkā 3 (trīs) dienas no attiecīgā paziņojuma izvietošanas brīža SIA «Playoff» mājaslapā. 

11.3. Ja Klients līdz šādu grozījumu spēkā stāšanās dienai nav iesniedzis SIA «Playoff» rakstveida paziņojumu par līguma vai konkrēta pakalpojuma lietošanas pārtraukšanu, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis šiem grozījumiem un tie ir piemērojami tiesiskajās attiecībās starp SIA «Playoff» un Klientu. 

12. Noslēguma jautājumi 

12.1. Privātuma politika ir sagatavota latviešu valodā. Šī Privātuma politika var tikt tulkota un var būt pieejama arī citās valodās. Privātuma politikas tulkojumu nesakritību gadījumā Privātuma politikas versija latviešu valodā vienmēr ir vadošā.

12.2. Privātuma politikā tiek veikti grozījumi, mainoties normatīvajiem aktiem vai citiem SIA «Playoff» iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kā arī pilnveidojot SIA «Playoff» informācijas sistēmu darbību.